THÔNG BÁO VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA C.TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VIỆT HÀ TẠI CÔNG TY CP ĐỒNG THÁP
Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA C.TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VIỆT HÀ TẠI CÔNG TY CP ĐỒNG THÁP

VIET HA_5005 UBCK.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CBTT_Đồng Tháp final-1.jpgCBTT_Đồng Tháp final-2.jpg

CBTT_Đồng Tháp final-3.jpgCBTT_Đồng Tháp final-4.jpg
CBTT_Đồng Tháp final-5.jpgCBTT_Đồng Tháp final-6.jpg
CBTT_Đồng Tháp final-7.jpgCBTT_Đồng Tháp final-8.jpg
CBTT_Đồng Tháp final-9.jpgCBTT_Đồng Tháp final-10.jpg
CBTT_Đồng Tháp final-11.jpgCBTT_Đồng Tháp final-12.jpg
CBTT_Đồng Tháp final-13.jpgCBTT_Đồng Tháp final-14.jpg
CBTT_Đồng Tháp final-15.jpgCBTT_Đồng Tháp final-16.jpg
CBTT_Đồng Tháp final-17.jpgCBTT_Đồng Tháp final-18.jpg
CBTT_Đồng Tháp final-19.jpgCBTT_Đồng Tháp final-20.jpg
CBTT_Đồng Tháp final-21.jpgCBTT_Đồng Tháp final-22.jpg
CBTT_Đồng Tháp final-23.jpgCBTT_Đồng Tháp final-24.jpg
CBTT_Đồng Tháp final-25.jpg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thong bao chao ban co phieu cty Đông Tháp.jpg
TIN KHÁC